افزایش ۴۳ درصدی مسکن‌سازی در تهران
افزایش ۴۳ درصدی مسکن‌سازی در تهران
مرکز آمار ایران گزارش داد: در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٣/٣ درصد رشد دارد.

 مرکز آمار ایران گزارش بررسی نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در شهر تهران، در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۴۳/۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷/۲ درصد افزایش داشته است.

‏متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷/۲ واحد بوده است.

تعداد ۱۹۰۳ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۳۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹/۸ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ۱۴۰۲ بالغ ‌بر ٢۴٨٩ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴۸/۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰/۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ۱۳۰۸ مترمربع بوده است.

بر اساس این گزارش، در کل نقاط شهری کشور، در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ٩١۴۵٣ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۷/۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶/۶ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۳/۸ واحد بوده است‌.

تعداد ٢٣٩١٨ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ١٩/١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢١/٢ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ۱۴۰۲ حدود ١۶۴٩٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹/۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۹۰ مترمربع بوده است.