پایگاه خبری تحلیلی صابرین آنلاین
شماره مجوز؛ ۹۱۸۴۶
صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ مهندس فاطمه آرام

سردبیر: رامین مهدوی نیا

پایگاه خبری صابرین آنلاین برآن است همچون هفته نامه صابرین که کوشیده است ازسال ۸۹ با چاپ اخباروگزارشات متعدد فرهنگی،اقتصادی واجتماعی بویژه گزارشات وآثارتولیدی گوناگون ومستمرازبخشهای تولیدی،خدماتی واشتغالزا سهمی دررونق تولیدواشتغال کشورداشته باشد این باردرعرصه ومحیطی دیگراما فراترازگذشته بصورت الکترونیک یا مجازی درچهارچوب قوانین تعریف شده وبدورازهرجناح بندی سیاسی درخدمت افکارعمومی وآرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.
اکنون که پایگاه خبری ،سیاسی واقتصادی صابرین آنلاین کارخود را بااخد مجوزرسمی آغازنموده است مدیریت این پایگاه که فارغ التحصیل علوم ارتباطات است ،خبرنگاران وتمامی کارکنان این واحد خبری خودرادرفصل جدیدی ازفرصت خدمت رسانی به مردم شریف ایران می بینند تا بتوانند آنطورکه شایسته است بااطلاع رسانی بموقع،دقیق وبا الویت نیازهای روزجامعه با پوشش خبرهای مفیدوبدورازحاشیه سازی ها درخدمت فرهنگ وآگاهی مخاطبین عزیزخودباشد.
صابرین آنلاین درکنارهفته نامه صابرین سعی داردتا حدممکن به دنبال اخباروگزارشات تولیدی مورد نیازکشورازجمله مراکزتولیدی واشتغالزا که سرمایه گذاران وکارآفرینان آن امروزه ازسرداران جنگ اقتصادی کشورمحسوب می شوند باشد تا بتواند طی آنچه که دررسالت خویش دارد با انعکاس مشکلات و انتظارات فعالین عرصه تولید واشتغال دربخش صنعت،کشاورزی وخدمات که ازسرمایه های پرارزش اما کمتردیده شده کشورهستند بتواندبه سهم خود بعنوان یک رسانه گروهی سهمی در رفع موانع تولیدخصوصا رونق آن که ازضروریات کشورمحسوب میشود داشته باشد.
صابرین آنلاین خودرادرحوزه اطلاع رسانی کاملا مستقل می داندونیزدرچهارچوب قوانین جمهوری اسلامی با تعهدبرآرمانهای انقلاب اسلامی گام برمی دارد.
مخاطبین محترم می توانند باارسال خبر،یاداشت،گزارش وپیشنهادات ارتباطی مستقیم و بی واسطه با صابرین آنلاین داشته باشند.