هجوم ایرانیان برای سفرهای خارجی
هجوم ایرانیان برای سفرهای خارجی
آمار حمل و نقل هوایی حاکی است تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۳۹ هزار فروند و ۲۵ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن (پرواز داخلی ۲۴۵ هزار فروند و بین المللی ۲۱ هزار فروند)، به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۱۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از ایرنا، با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۶۹ و ۲۹ هزار فروند ثبت شده است.

در این مدت، بیشترین تعداد نشست و برخاست در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۵۱ هزار فروند و کمترین مربوط به فرودگاه‌های سمنان و شاهرود به میزان هشت و ۱۱ فروند است.

در ۱۱ ماهه پارسال بیش از ۵۷ درصد (۱۵۱ هزار فروند از مجموع ۲۶۴ هزار فروند) نشست و برخاست‌ها در ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد (از ۵۲ فرودگاه تحت مالکیت و نظارت شرکت فرودگاه‌ها) انجام شده است. به عبارت دیگر ۴۳ درصد (۱۱۳ هزار فروند) از نشست و برخاست‌ها در ۵۰ فرودگاه باقی‌مانده انجام شده است. همچنین ۹۰ درصد پروازها در ۱۲ فرودگاه انجام شده است.

میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۷ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر و ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۲۸ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر و بین المللی ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر) به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۱۴ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۴۴ میلیون و ۴.۴ میلیون نفر ثبت شده است.

همچنین مقایسه عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۳۷ و ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین تعداد اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد به ترتیب به میزان ۱۲ و هفت میلیون نفر و کمترین مربوط به فرودگاه های سمنان و شاهرود به میزان ۵۲۸ و ۵۳۹ نفر است.

در ۱۱ ماهه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد (۱۹ میلیون نفر از مجموع ۳۱ میلیون نفر) اعزام و پذیرش مسافر در ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد (از ۵۲ فرودگاه تحت مالکیت و نظارت شرکت فرودگاه‌هاا که در آنها پرواز انجام شده است) انجام شده است. به عبارت دیگر ۴۰ درصد (۱۲ میلیون نفر) اعزام و پذیرش مسافر در ۵۰ فرودگاه باقی‌مانده انجام شده است. همچنین ۹۰ درصد پروازها در ۱۰ فرودگاه انجام شده است.