مهم‌ترین نقشه دشمن بی‌ثبات‌سازی و کاهش مشارکت در انتخابات است
مهم‌ترین نقشه دشمن بی‌ثبات‌سازی و کاهش مشارکت در انتخابات است
وزیر اطلاعات در مجمع عالی فرماندهان سپاه، گفت: مهم‌ترین نقشه دشمن بی‌ثبات‌سازی و کاهش مشارکت در انتخابات است. هرچند برای سالگرد اغتشاشات هم برنامه‌هایی دارند، اما هدف اصلی آن‌ها امسال انتخابات است و باید سعی و تلاش همه مجموعه‌ها در جهتی باشد که بتواند اقتدار و پیروزی بزرگ را فراهم کنند.