مجلس به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی مجوز داد
مجلس به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی مجوز داد
نمایندگان مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند از منابع حاصل از واگذاری دارای‌های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه (یک شنبه ۱ مرداد) در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۱۱و۱۲ این طرح را تصویب کردند و بر این اساس، به  بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده شد از  منابع حاصل از واگذاری دارای های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.

ماده -۱۱ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ به جای عبارت « کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی»، عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی » و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت « دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان » اضافه می شود.

همچنین ماده -۱۲ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند. تبصره – حدود و ضوابط مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح های مزبور به تصویب شورا می رسد.