شمار شهدای حادثه تروریستی کرمان افزایش یافت
شمار شهدای حادثه تروریستی کرمان افزایش یافت
شهادت یک نفر از مجروحان، تعداد شهدا را به ۹۰ نفر رساند، این در حالیست که ۱۰۴ نفر همچنان بستری هستند.

بر اساس آخرین آمار، ۱۰۴ نفر همچنان در ۱۰ بیمارستان شهر کرمان بستری هستند و با شهادت یکی از مجروحان تعداد شهدا به ۹۰ نفر رسید.

مجموعاً ۱۰۴ نفر در ۱۰ بیمارستان شهر کرمان همچنان بستری هستند.

بیشترین بستری در باهنر با ۲۸ نفر انجام شده است.

از ۱۰۴ بستری، ۴۳ نفر زن، ۴۳ نفر مرد و ۱۸ کودک زیر پانزده سال هستند.

از ۱۸ کودک ۱۱ نفر آن‌ها در بیمارستان باهنر بستری هستند.

۳۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه به دستگاه وصل هستند.

۲۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بدون استفاده از دستگاه تحت مراقبت هستند.