آقای رئیس جمهور سفره مردم راچگونه دیده اید؟!!
آقای رئیس جمهور سفره مردم راچگونه دیده اید؟!!

  آقای رئیسی در آخرین گفتگوی تلوزیونی خودکه درچند روز اخیرازسوی صداوسیما بطورزنده پخش شدبه آنجه که درچندماه اخیرازاقدامات صورت گرفته دولت درحوزه اقتصاد،فرهنگ،سیاست خارجی و…بوده است اشاره نمود که نگارنده این سطور به سبب اهمیت موضوع اقتصاد ومعیشت وهمچنین مطالبات بحق مردمی درراستای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشوربه بیان نکات اقتصادی این گزارش می پردازد […]

 

آقای رئیسی در آخرین گفتگوی تلوزیونی خودکه درچند روز اخیرازسوی صداوسیما بطورزنده پخش شدبه آنجه که درچندماه اخیرازاقدامات صورت گرفته دولت درحوزه اقتصاد،فرهنگ،سیاست خارجی و…بوده است اشاره نمود که نگارنده این سطور به سبب اهمیت موضوع اقتصاد ومعیشت وهمچنین مطالبات بحق مردمی درراستای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشوربه بیان نکات اقتصادی این گزارش می پردازد که بارزترین آن جمله پرتکرار رئیس جمهوردراین گفتگوی تلوزیونی در بخش اقتصاد بودکه گفته اند”بنده روزانه پیگیروضعیت سفره ومعیشت مردم هستم” ودر بیان دیگر گفته اند دغدغه و نیاز مردم اساس کاردولت است یااینکه اطلاعاتم ازوضع زندگی وخواسته های جوانان بروز است’. آنچه جناب آقای رئیسی به آن اشاره داشته اند با آنچه که به آشکار درجامعه قابل لمس است درتناقض فاحش است چرا که دقیقا دغدغه و نیاز احادمردم مدتی است بطور کل نادیده گرفته شد دغدغه ی گرانی کالاهای اساسی،تورم،رکودقتصادی،کاهش درآمدها و… که ازجمله آنهاست.بی شک سفره های مردم آن سفره ای نیست که به رویت رئیس جمهور می رسد چرا که پیگیری روزانه ایشان هنوز بعداز سه سال نتوانسته گوشت و مرغ،لبنیات و دیگر کالاهای اساسی که ازضروریات معیشت مردم محسوب می‌شود را بر سبد غذایی عده ی زیادی از مردم به اندازه حداقل نیازشان بیافزاید. جناب آقای رئیس جمهور آیا پیگیری روزانه وضعیت سفره مردم ازسوی شما و تیم اقتصادی دولت توانسته مانع ازگرانی  ارزاق حیاطی مردم دراین چندسال اخیرشود؟مگر نه اینکه به بیان دیگر فرموده اید “اطلاعاتم ازوضع زندگی و خواسته های جوانان بروز است”؟

آیا اطلاعات بروزشما توانسته مشکلات وخواسته های جوانان که از سرمایه های این کشور محسوب می‌شوند از جمله مسکن،اشتغال وازدواج را محقق نماید؟ آیا توانسته اید در دولت کنونی جوانان را تشویق به ازدواج کنید یاحداقل موانع ازدواج را از سر راهشان حتی به مقدار اندکی بردارید؟ فرموده اید که “مردم  متوجه اند که دولت درحال کارکردن است”سوال اینجاست که دولت درحال کار چرا تا کنون نتوانسته علی رغم وعده های مکرر قیمت ارز را کاهش یا کنترل نماید وچگونه کاری است که بازخورد آن نه تنها به نفع مردم نیست بلکه گاها به ضرر معیشت و اقتصاد آنهاست.

جناب آقای رئیس جمهور که فرموده اید”به عهد خود با مردم وفاداریم” نکته اینجاست که تا پایان دولتتان حدود یک سال باقی ست اما خبری ازعهده و پیمانتان با مردمی که از آنها یاد می کنید نیست درهمین راستا کافی است بطور نامحسوس خود یا تیم اقتصادی تان در سطح شهر یا ناوگان عمومی از جمله تاکسی ها دقایقی پای سخنان تماما انتقادی مردم که از دخل و خرجشان می نالند بنشینید، آنگاه به یقین از سطح عملکردتان بیشتر مطلع خواهید شد.

عهدو پیمان شما با مردم کنترل گرانی ها نه افزایش آن ، کنترل نرخ ارز نه افزایش آن و توجه به اقشار کم درآمد نه فشاربیشتر بر آنها و ده ها وعده شیرین دیگر بود که اکنون پس از گذشت سه سال از عمردولت خبری از آنها نیست . ازدیگر وعده های شما در آذر ماه ۱۴۰۰ باز در گفتگوی تلوزیونی با مردم “رفع کامل دغدغه گرانی کالاهای اساسی”بود که نه تنها محقق یا رفع نشد بلکه به آن افزوده شد بطوریکه شنیده ها حاکی از اینست که  متاسفانه حتی برخی از افراد درتامین نان شبانه خود مانده اند تا جایی که از نانوایی ها نان نسیه طلب می‌کنند.

جناب آقای رئیسی پیگیری روزانه شما از وضعیت معیشت و سفره مردم نه تنها سفره هایشان را رنگین نکرد بلکه تا حد قابل توجه ای اقلام ضروری سفره شان را به لحاظ کیفی و کمی کاهش داد.

برکناری مدیران نا کارآمد را از دیگر اقدامات جهت تحقق شعارهای خود نام برده اید که آنهم نتوانست راه به جایی ببرد.لذا می طلبد در پیگیری های روزانه خوداز وضعیت اقتصادی مردم اولا مطمئن شوید که اخباربه اندازه کافی وصد البته درست به اطلاع شما می رسد وثانیا ملزم کنید تا پیگیری ها منتج به نتیجه مطلوب  شود چرا که صرف گفتن درحال پیگیری یا اقدام است معظلی ازمشکلات یاد شده را حل نمی کند نمونه بارز آن وعده‌هایی است که برزمین مانده وپیگیری هایی است که رضایتی درآن حاصل نشد .

شایدبرتعداد برکناری مدیران ناکارآمد ،باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد الیته ازصدر نه از ذیل ،مدیرای درقامت وزیر که برنامه جامع و عملی برای برون رفت از رکود کنونی یا گرانی های لجام گسیخته ندارند.

  • نویسنده : رامین مهدوی نیا